2000 yılından bu yana çevre örgütü Gaia. Ağaçlar havalıdır. Büyük Ģehirlerin yeĢillendirilmesi için kampanya yürütüyor. Berlin’de de. Diğerlerinin yanı sıra çok sayıda kampanyada Eski Federal Meclis BaĢkanı Wolfgang Thierse (MdB), Belediye BaĢkanı Klaus Wowereit (MdL) , Dorothee Dubrau’ya 23’ten fazla ülkenin büyükelçileri ve delegeleri eĢlik etti. 2005 yılında Schillerpark in Wedding (Berlin) ve 2008 yılında Schillerpark in Wedding (Berlin) gibi 23 ülke. Berlin’deki birçok cadde okul çocukları ve çocukların katılımıyla yeĢillendirildi. “Göçmen Çocuklar Berlin’de Kök Salıyor” projesi 2007 yılında Berlin’deki göçmen çocukların katılımıyla baĢladı. Ekoloji ve göçün mükemmel birleĢimi: Eğitim Senatörü’nün himayesinde Dr. Jürgen E. Zöllner, Erika Mann Ġlköğretim Okulu’ndan 200’den fazla öğrenci, Sağlık ve Sosyal ĠĢler Senatörü Sağlık ve Sosyal ĠĢler Senatörü Dr. Knake-Werner, Türkiye BaĢkonsolosu Ahmet Alpman , Claudia Roth MdB ve Federal Çevre Bakanlığı’ndan Ingrid Müller entegrasyon için olumlu bir sinyal verdi ve çevrenin korunması ve genç sokak ağaçlarının dikilmesi. 2011 yılında Gaia. Straße des 17 Brandenburg Kapısını yeĢillendirmeyi baĢardı. Federal Çevre Bakanı Norbert Rötgen’in himayesi altında Brandenburg
Berlin’in mikro küresi – baĢarılı bir giriĢimin temelinin görünür bir iĢareti olacaklar Berlin kültürel çeĢitliliğe, karĢılıklı kabule ve çevreyle birlikte ve çevre içinde sorumlu yaĢama dayanır. ve çevreyle birlikte ve çevre içinde sorumlu yaĢam. “2012 / 2014 Biyolojik ÇeĢitlilik Ödülü Sahibi. GAIA’nın kurucusu Ġlyas Bublis, uzun yıllara dayanan toplumsal bağlılığı nedeniyle Berlin ġehri Onur NiĢanı ile onurlandırıldı. Senatör Mario Czaja tarafından taahhüt edilmiĢtir. Gaia 2004 yılında DBU’nun (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) Çevre TeĢvik Ödülünü aldı. Gaia’nın ticari markası Gaia Perisi’dir. Bu elçi, televizyon ve sinema spotları aracılığıyla Ģu konularda tanınmaktadır Özellikle medya sponsorları MTV, Arte, TV-Terranova, TRT ve Cinemaxx aracılığıyla sponsorluklar. Cinemaxx, Avrupa genelinde. Daha fazla bilgi için lütfen web sitesi: www.gaia-styles.de . Herkes ağaç sponsorluğu yoluyla Ģehrine kalbini ve sevgisini verebilir. Biz bir örnek oluĢturmak istiyoruz “YeĢil akciğerlerimizi” korumak ve tüm bölgelerde yaĢam kalitesini artırmak için örnek olmak istiyoruz. dünya Ģehirleri.
MUSIC FOR NATURE çevre konserimiz çerçevesinde, 33 ülkeden gelen elçilerimiz ve yaklaĢık 700 öğrencimiz ile 50 ıhlamur ağacı Adı altında Küresel AnlayıĢ Ormanı, bu ağaçlar gelecekte sadece çevreyi iyileĢtirmekle kalmayacak Çevre örgütü Gaia, acil eğitim ve eylem ihtiyacına dikkat çekecek.
harekete geçme ihtiyacı. Amacımız, renkli bir müzik ve sahne programı çerçevesinde konuklara her bireyin büyük bir değiĢim yaratabileceğini aktarmaktır. yeĢil yaĢam alanlarımızın korunmasına katkı. 2. Çevre Konseri “MÜZĠK ĠÇĠN DOĞA” Marmaris / Türkiye 7.10.2008 Marina Aynı gün saat 10.30’da 33 ağaç dikilecek ve yaklaĢık ve bölgeden yaklaĢık 600 öğrenci ve Muğla valisi fidan dikimine katıldı. dikime katıldı.
GAIA projesi (www.gaia-styles.de) Mayıs 2000’den bu yana çevreyi korumaya yönelik faaliyetler düzenlemektedir.
GAIA’nın çalıĢmaları, çevremizi koruma ihtiyacını vurgulayan düzenli ağaç dikme kampanyalarına odaklanmaktadır.
GAIA, Berlin sokaklarında ve parklarında ağaç dikme kampanyaları düzenlemekte, aynı zamanda kestane kurduyla mücadele için sorumluluk almakta ve faaliyetler (medya çalıĢmaları, eğitim seminerleri, aktif kampanyalar) yürütmektedir.
GAIA, posterler, GAIA – Fee’li sinema reklamları, TV ve radyo programları (arte, Terra Nova, mtv, viva vs.) ile özellikle gençler olmak üzere geniĢ bir kitleye ulaĢmıĢtır.
GAIA, Ekim 2008’de Marmaris’te (Türkiye) valilik ve belediyenin himayesi ve desteğiyle DOĞA ĠÇĠN MÜZĠK adlı müzik ve çevre festivalini düzenlemiĢtir.
Müzik performansları ve ağaç dikiminin yanı sıra bu etkinliğe çok sayıda politikacı ve basın mensubu da katıldı. Bu etkinliğin izlenimlerini burada görebilirsiniz: http://flickr.eom/photos/31628205@N02/show
GAIA, Ġstanbul 2010 Kültür BaĢkenti ve Partner ġehir Berlin vesilesiyle çatıların yeĢillendirilmesi için bir konsept oluĢturdu. ġehirlerimizin hızlı geliĢimi nedeniyle çevremiz büyük ölçüde beton ve asfaltla kaplanmıĢtır. ġehirde olması gereken yeĢil alanların yerini, yaĢam ve çalıĢma fonksiyonlarının yüksek baskısına maruz kalan beton yapılar almıĢtır. .
Hava kirliliği birçok kentin temel sorunu haline gelmiĢtir. 2000 yılından bu yana, her ikisi de megakent olan Ġstanbul ve Berlin’de, insanların ve doğanın kentsel çevrede kalıcı ve uyumlu bir Ģekilde geliĢebilmesini sağlamak için çalıĢıyoruz. GAIA YeĢil Ġstanbul Projesi, BirleĢmiĢ Milletler Biyolojik ÇeĢitlilik Örgütü’nün 2012 Dünya On Yılı kapsamında resmi olarak ödüllendirilmiĢ bir projesidir. http://www.un-dekade-biologische-vielfalt.de/2004ibook69552_33703_2003.html
GAIA, ġubat 2004’te Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) tarafından Çevre – Tanıtım Ödülü’ne layık görülmüĢtür. GAIA’nın kurucusu Ġlyas Bublis, 3 Aralık 2012 tarihinde Berlin ġehri Senatörü tarafından Onur Madalyası ile ödüllendirilmiĢtir. ġu anda bugüne kadarki en önemli projemiz üzerinde çalıĢıyoruz:
Hazırladığımız 3D GREEN Ġstanbul projesi animasyon filmi için tıklayınız: http://vimeo.com/57917438 http://www.youtube.com/watch?v=CoFpV0xL9lo
saygılarımla
Ilyas Bublis
Gaia. Bäume sind cool.
GAIA United Republic Under gGmbH Ilyas Bublis Rauchstraße 62 13587 Berlin www.gaia-styles.de info@gaia-styles.de Mobil:01772613282 Sirinyer Mahallesi, 138. Sk. No:9, 48706 Marmaris/Muğla Manolya Apart
IBAN: DE38 1001 0123 4243 4379 08 BIC: QNTODEB2XXX HRB: 215932B
Ilyas Bublis
Gaia. Bäume sind cool.
GAIA United Republic Under gGmbH Ilyas Bublis Rauchstraße 62 13587 Berlin www.gaia-styles.de info@gaia-styles.de Mobil:01772613282 Sirinyer Mahallesi, 138. Sk. No:9, 48706 Marmaris/Muğla Manolya Apart
IBAN: DE38 1001 0123 4243 4379 08 BIC: QNTODEB2XXX HRB: 215932B